ཡར་ཀླུང་ཚོ་བ།

9/42

༄༅། །བོད་གངས་ཅན་གྱི་སྐད་ཡིག་གཉིས་ཀྱི་བྱུང་འཕེལ་དང༌། བོད་ཡིག་གི་ཁྱད་ཡོན་རགས་ཙམ་གླེང་བ་ལེགས་བཤད་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

འཕྲོ་མའི་ནང་དོན།

1 2 3