སྡོམ་པ།—-སེང་རྡོར།

471/545

ཅི་ཞིག་སྡོམ་ལ་གང་གིས་སྡོམ་དགོས་ཐོམས་སམ་མི་ཐོམས་གྲོགས་པོ་ཚོ།།
ཇི་ལྟར་སྡོམ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་སྡོམ་དགོས་ཁྱོད་ཚོས་བསྡམ་མམ་མ་བསྡམ་ཀྱེ།།
སྡོམ་བྱེད་དེ་ལ་སྡོམ་ཤུགས་ཆེ་འམ་བསྡམས་ཀྱིན་བསྡམས་ཀྱིན་ཇི་འདྲ་རེད།།
སྡོམ་བྱ་དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་འམ་བསྡད་ཀྱིན་བསྡད་ཀྱིན་ག་འདྲ་རེད།།
ཚངས་པའི་བུ་མོའི་བྲང་ག་རིག་ན་ཁྱོད་ཀྱི་སྡོམ་པ་འགུལ་གྱིན་ཡོད།།
རིག་བྱེད་ལྷ་མོའི་ལྟེ་བ་དྲན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་སྡོམ་པ་འཕག་གིན་ཡོད།།
གསང་འདུས་ཡབ་ཡུམ་སྒོམ་ཐེངས་རེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་སྡོམ་པས་འདར་ཡོམ་བྱེད།།
གསང་དབང་བདུད་རྩི་མྱོང་ཐེངས་རེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་སྡོམ་པས་མཆོང་ལྡིང་བྱེད།།
མིན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་སྡོམ་པ་འདི་ལ་ཁྲག་རྩ་དྲོས་ན་ཉེན་ཁ་ཆེ།།
གདོས་བཅས་ལུས་ལ་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་དེ་ཙམ་སོ་སོར་གསལ་པ་སྟེ།།
ལུས་ན་ཆགས་པའི་སྤུ་ལོང་གཡོ་ཞིང་ཡིད་དུ་ལན་བུའི་མེ་ཏོག་བཞད།།
རེག་བདེ་ནང་གི་ཁུ་བ་སོགས་ཀྱང་རྒྱུན་ལྡན་མི་ལ་ལོས་ཀྱང་འཛོམས།།
བུ་མོའི་འཛུམ་ཞལ་སྙིང་ལ་ཤོར་ཡོད་སྙིང་གི་ཕྱེད་ཀ་དེ་ལ་ཤོར།།
རྣམ་རིག་བུ་ཆུང་ཕྱི་རུ་ཤོར་ཡོད་རྣམ་རྟོག་ཆུ་མོ་ནངདུ་ཤོར།།
ཐ་ན་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེས་ཀྱང་ཆགས་པའི་དྲོད་རླངས་ཤོར་གྱིན་ན།།
ཁྱོད་ཀྱི་མ་ཤོར་སྡོམ་པ་ཞེས་པ་ད་ལྟ་གང་ན་བདེ་བར་ཡོད།།
ལོས་ཡིན་ལོས་ཡིན་དགའ་དང་སྐྱོ་སོགས་མི་བུ་རང་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཏེ།།
གཏུབ་པས་མི་ཆོད་བཅོས་པར་མི་ནུས་ཆུ་དང་རླབས་བཞིན་དབྱེ་རུ་མེད།།
བློ་བཟང་རྒྱལ་བར་སྡོམ་པ་ཡོད་ཅེས་བདག་གིས་དམ་བཅའ་མི་ཕོད་ལ།།
དགེ་ཆོས་སྨྱོན་པར་ཤོར་བ་ཆེ་ཞེས་ཁོ་བོས་ཚིག་ཐག་མི་ཆོད་དོ།།
སྡོམ་པ་ཞེས་པ་སེམས་ཀྱི་ཡིན་ན་གོས་དང་རྩིག་པས་ཁོགས་ཐབས་མེད།།
མ་ཡིན་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཙམ་ཡིན་ན་བྱིས་པ་དག་ཀྱང་སྡོམ་ལྡན་རེད།།
ཁོ་བོར་སྡོམ་པ་ཨེ་ཡོད་འདྲི་ན་མེད་ཅེས་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་བཤད།།
འོན་ཀྱང་དག་པའི་ངོ་བོར་དཔྱད་ན་ང་འདྲའི་སྡོམ་ལྡན་མེད་ཀྱང་སྲིད།།
སྡོམ་པ་བཅིངས་པ་བཀྱིགས་པ་སོགས་ནི་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་རེད།།
ཤོར་བ་གྲོལ་བ་ལྷོད་པ་སོགས་ཀྱང་དེ་ཡི་ལྡོག་ངོས་རྐྱང་རྐྱང་རེད།།
སེང་རྡོར་ཡིན་ན་ཕྱི་མ་འདེམས་ཤིང་བུད་མེད་ཅིག་དང་མཉམ་གཅིག་ཏུ།།
སྐྱིད་སྡུག་འཚོ་བ་ལྷན་དུ་རོལ་ཏེ་ཚེ་ཡི་དར་སྐུད་ཟད་ལ་དགའ།།
ཁོ་བོའི་སྡོམ་པ་སྙན་ངག་ཅིག་གིས་གྲོལ་དུ་བཞག་ཅིང་ལྷོད་དུ་བཞག།
ང་ཡི་སྡོམ་པ་ཚོར་སྣང་ཞིག་གིས་འཐོར་དུ་བཞག་ཅིང་ལོག་ཏུ་བཞག།
ད་ནི་སེང་རྡོར་སྒྲོག་ལས་ཤོར་བའི་རང་དབང་རྟ་མཆོག་རྒོད་པོ་སྟེ།།
འཁོར་བའི་རི་ལ་གློ་ཉལ་བྱེད་ཅིང་འཁོར་བའི་ཆུ་ལ་རྔེམ་འཐུང་བྱེད།།

༢༠༠༦.༡༢.༣༠