དམངས་ཁྲོད་ཁོར་སྲུང་གི་ལམ་འདི།—ཧྭ་ཤུལ་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།

544/545

སྐབས་དང་པོའི་ལམ་གྱི་བགྲོ་གླེང་འདུ་འཛོམས།
གདན་ཞུའི་སྐུ་མགྲོན། ཧྭ་ཤུལ་བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།
ཁ་བྱང་། དམངས་ཁྲོད་ཁོར་སྲུང་གི་ལམ་འདི།
གཙོ་སྒྲུབ། རྣོ་སྦྲེང་གློག་བརྙན་འཕྲིན་སྨྱན་སྦྱོར་ཚད་ཡོད་ཀུང་ཟི།


ལམ་གྱི་ཉམས་མྱོང་།
ལམ་གྱི་དཀའ་ཁག
ལམ་གྱི་བདེན་པ།
ང་ཚོས་ལྷན་དུ་ལམ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་ཉན།

ལམ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་ཉན་བཞིན་ང་ཚོས་ལམ་གྱི་བདེན་པ་འཚོལ།
ལམ་ལ་ཆས་ཁར། ལམ་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ལ་ཉན།